HRS Husholdning

- Det som angår deg som privatperson

Om HRS Husholdning

HRS Husholdning AS er 100 % eid av HRS IKS og har delegert utøvende ansvar for alle lovpålagte offentlige avfallstjenester.

Selskapets formål er innsamling, mottak og behandling av kommunalt husholdningsavfall basert på egenregi/enerett i samsvar med selvkostprinsippet. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke gi fortjeneste (utbytte) til eierne. Selskapet er ikke skattepliktig og er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til reglene for offentlige anskaffelser. Selskapet kan også utføre innsamling, mottak og behandling av kommunalt næringsavfall på vegne av våre eierkommuner.

Samfunnsoppdrag og ansvar

Oppdraget til HRS i henhold til selskapsavtalen er å sikre miljøvennlig og kostnadseffektiv behandling av husholdningsavfall.  Selskapet ivaretar kommunenes forpliktelser i henhold til forurensningslovens og avfallsforskriftens bestemmelser om husholdningsavfall, herunder lokal (kommunal) renovasjonsforskrift.

HRS Husholdning har dermed ansvaret for avfallet som produseres hjemme hos deg som innbygger i privat husholdning. Vi utfører ukentlige tømmetjenester, hele året, for alle våre 60 000 innbyggere, fra Tysfjord i sør til Ibestad i nord. I tillegg skal selskapet være et kompetanseorgan for eierne i avfalls- og miljørelaterte spørsmål, herunder sørge for tilstrekkelig informasjon til kommunene og innbyggerne om avfallsordningene.

Informasjonsjobben er en viktig del av totaltjenesten, siden HRS Husholdning AS tilrettelegger og sørger for at tjenesten fungerer som den skal, men resultatet vil i stor grad avhenge av innsatsen til hver og en av innbyggerne. God avfallshåndtering er et lagspill. Sorteringsjobben som skjer ved kjøkkenbenken er avgjørende for å kunne oppnå et best mulig resultat. Informasjonsansvaret til HRS Husholdning medfører at vi skal gi nyttig og oppdatert info om hvordan avfallet skal sorteres, slik at alle og enhver kan bidra til å gi en best mulig samlet effekt i vår egen region.

Kildesortering

Det finnes ikke avfall kun ressurser. Hålogaland Ressursselskap har helt siden oppstarten for mer enn 30 år siden hatt et selskapsnavn som tydelig signaliserer at avfallshåndtering i realiteten er viktig ressursforvaltning. Navnet forplikter. Avfallsbransjen er en viktig aktør i forhold til å bidra til god miljømessig håndtering, gjenbruk og sirkulær økonomi. Det er viktig å kildesortere avfallet slik at avfallskvaliteten blir best mulig og for å kunne sikre at ressursene kan videreforedles til nye produkter.

Krav fra myndighetene gjør at vi i tiden fremover skal sortere ut enda mer avfall. I følge EUs rammedirektiv for avfall, gjelder dette materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall i samme art og sammensetning som ligner på husholdningsavfall. Alle EU-land (og mest sannsynlig omfavnes også EØS-land) skal derfor nå følgende mål for sortering:
50% innen 2020
55% innen 2025
60% innen 2030
65% innen 2035

Dette er en av grunnene til at HRS har innført fem-dunk systemet som legger opp til mer henting av avfall hjemme hos den enkelte husholdning. Forskning og undersøkelser viser at avfallskvaliteten øker betraktelig ved bruk av henteordninger hjemme istedenfor til felles bringeordninger (felles returpunkter).

For nærmere informasjon, se kampanjesider for ny renovasjonsløsning.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø og ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø. For mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk på denne linken.

Aktuelt