Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Sertifiseringer (ISO-krav)

 
Klikk på bildet for å lese vår policy for kvalitets-, miljø og HMS.

HRS IKS er konsernsertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø.

Vi er sertifisert og revidert av Kiwa AS. Nåværende sertifikat ble utstedt 8. mai 2020 og er gyldig til 16. april 2023. I denne perioden stilles det krav til årlige eksterne oppfølgingsrevisjoner. I tillegg gjennomføres det interne revisjoner etter fastsatt plan.

Kvalitets- og miljøarbeid skal være en integrert del av virksomheten. Vår policy og vårt fokus på kvalitet og miljø er nedfelt i vårt verdigrunnlag og er av viktig strategisk betydning. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vårt arbeid og for de ulike valg selskapene foretar.

Klikk på bildet for større versjon.

Ledelsessystemet gir grunnlag for å arbeide systematisk i forhold til hvordan vår virksomhet påvirker omgivelsene og våre interesseparter og hvordan vi overholder og etterlever våre samsvarsforpliktelser. Vårt eierskap og vår virksomhet forutsetter at vi viser ansvarlighet og samfunnsansvar. HRS skal være et miljøfokusert selskap som tilrettelegger for miljøriktig avfallshåndtering og som bidrar til å skape «grønnere» kommuner. Ved å ta vare på miljøet legger vi til rette for de som kommer etter. Vi skal alltid yte god service og sette våre innbyggere og kunder først, samtidig som vi lojalt skal følge gjeldende lover og regler innenfor vårt virksomhetsområde. Sertifiseringen av konsernet, herunder alle operative datterselskaper, medfører at både ledelsen og hele organisasjonen prioriterer systematisk  og kontinuerlig forbedringsarbeid.

HRS benytter et elektronisk styringssystem (Landax) som hensyntar kravene i standardene. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte både via pc og mobiltelefon. I tillegg har vi øvrige digitale støttesystemer (nettbrett i bilene) som supplerer i forhold til avviksregistrering og forbedringstiltak.

Kvalitet

Kvalitetsarbeidet er hovedsakelig innrettet mot kompetanseheving/opplæring, driftsprosedyrer/prosessbeskrivelser, risikovurderinger samt avviksregistrering og avvikshåndtering, inkl. årsaksanalyser og forbedringstiltak. I tillegg er det fokus på kundetilfredshet i form av kundens brukeropplevelser inkl. kundeklager. HRS måler og evaluerer kvalitetsprestasjonen vår for å kunne identifisere de rette endringene og vår forbedringinnsats på kontinuerlig basis.

HRS har en høy andel fagarbeidere (over 50 % av alle faste ansatte i produksjonsstillinger). Vi legger til rette for at egne ansatte skal kunne få formalisert sin fagkunnskap i form av yrkesutdanning som leder frem til fagbrev. Mange har bransjespesifikk yrkesutdannelse innen gjenvinningsfaget, andre har fagbrev som yrkessjåfør, i logistikkfaget eller som anleggsmaskinfører. HRS Miljø AS og HRS Husholdning AS har godkjenning som godkjent lærebedrift. HRS tar imot lærlinger i både Narvik og Harstad i gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget samt kontor- og administrasjonsfaget.

HRS har en egen sikkerhetsrådgiver med utvidet kursopplæring og ansvar for farlig avfall.

Miljø

HRS jobber for at konsernets aktiviteter bidrar til minst mulig forurensning av jord, luft og vann (ytre miljø). I tillegg skal de ressursene som er i avfall utnyttes på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Aktivitetene er regulert av tillatelser fra Fylkesmannen, samt lover og forskrifter.

HRS foretar miljørisikokartlegginger og vurderer løpende de vesentlige miljøaspektene ved vår virksomhet (positiv og negativ miljøpåvirkning). Påvirkningen kommer primært fra transport og håndtering av avfall. Transport og maskinkjøring gir utslipp i form av støy, støv og eksos. I tillegg til luftforurensning vil det også være utslipp i form av mikroplast fra dekkslitasje. Transportrelaterte utslipp er imidlertid av relativt liten betydning totalt sett når man veier opp mot miljøeffekten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. Utslippene reduseres ved å bruke en moderne bil- og maskinpark med lave utslipp og gjennom optimalisert og rasjonell drift. HRS avviksregistrerer eventuelle naboklager og medieoppslag.

Alle nye biler som konsernets driftsselskaper anskaffer skal tilfredsstille utslippskrav til Euro 6-motorer eller bedre. Det er i tillegg anskaffet 2 elektriske tjenestebiler, som primært betjenes av salg- og markedspersonell.

Brannvern og beredskap er et veldig viktig fokusområde for hele avfallsbransjen. Vi mottar, behandler og mellomlager mye brennbart materiale. Store deler av avfallet (restavfall og trevirke) prosesseres om til brensel til forbrenningsanlegg (energigjenvinning). Dette har høy brennverdi og tilhørende høy risiko for brann. HRS har innført tiltak i form av innskjerpet mottakskontroll og lagerarealer, i tillegg til opplysningsarbeid relatert til feilsortering av farlig avfall og batterier (særlig litium-batterier) i restavfallet.

Deponering av avfall er redusert til et minimum og består fortrinnsvis av inert avfall som ikke avgir forurensing til omgivelsene. Utslipp til luft og vann kommer fortrinnsvis fra avfall som er deponert tidligere år, men selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. HRS har krav fra Fylkesmannen om rensing av sigevannet. Rensingen av sigevannet gjør at vi renser bort en stor del av tungmetallene og andre miljøgifter slik at det ikke kommer ut i fjorden. I renseprosessen får vi et sluttprodukt i form av slam som deponeres. Det tas i tillegg prøver av grunnvannsbrønner nedenfor deponiet for å overvåke at det ikke er diffuse utslipp. 

Flygeavfall fra våre anlegg er i perioder en utfordring, men driftsselskapene har fokus på gode driftsløsninger og jobber kontinuerlige med tiltak for å forminske flygeavfallet til et minimum. Ved Stangnes miljøpark og Djupvik miljøpark gjennomføres opprydding ved lag og foreninger hver vår for å fjerne det som eventuelt ligger igjen etter vinterperioden. Skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift og fokus på skadedyrsbegrensende driftstiltak.

HMS

Sykefraværsarbeidet har høy prioritet. HRS har i 2018 hatt en reduksjon i det samlede sykefraværet på 3,9 %. Sykefraværet for konsernet var i 2018 på 6,1 % mot 10 % i 2017. Langtidsfraværet utgjorde 4,0 % i 2018 mot 7,8 % i 2017. Bedriften arbeider kontinuerlig og systematisk for å redusere sykefraværet.

Det var i 2018 registrert 7 arbeidsrelaterte skadetilfeller med personskade. Det var ingen alvorlige personskader. Antall skadetilfeller har gått ned. HRS skal ha en sikkerhetskultur hvor vi er trygg og unngår skader, men dersom skadetilfeller likevel skulle oppstå så skal organisasjonen lære hva og hvorfor det  skjedde.

HRS har et velfungerende arbeidsmiljøutvalg (3 møter pr. år) og en tilpasset vernetjeneste med verneombud pr. definerte verneområder (driftsområder) inkl. hovedverneombud pr. anlegg.

HRS er tidligere IA-bedrift med egen utpekt kontaktperson ved Nav Arbeidslivssenter.

HRS har samarbeid med godkjente bedriftshelsetjenester både i Narvik (Narvik Bedriftshelsetjeneste), Harstad (Sør-Troms HMS-tjeneste) og Tromsø (Hemis). BHT bistår oss med det systematiske HMS-arbeidet. De sørger blant annet for målrettede helsekontroller, vaksinering og helserisikokartlegging, herunder målinger og risikovurderinger tilknyttet støy, støv, yrkeshygiene og arbeidsmiljø. BHT deltar i anledning vernerunder og i arbeidsmiljøutvalget, samt gir kurs, rådgivning og internopplæring.

Hvert år gjennomfører HRS en intern HMKS-uke i samarbeid med BHT og andre inviterte foredragsholdere, hvor vi setter fokus på HMSK, inkl. brannvern, førstehjelp og beredskap.

Det er inngått samarbeidsavtale med Statens Vegvesen angående oppslutning til prosjektet «Trygg Trailer», med formål om å kunne foreta bedre kontroll og utstyrssjekk av innleide transportører og bidra til å sikre bedre fremkommelighet og tryggere vegtransport i Norge.

HRS har installert alkohollås i alle renovasjonsbiler og de fleste maskiner. Samt dashbord-kamera i bilene. Dette som forebyggende trafikksikkerhetstiltak.
Les også: Vi tar sikkerheten på alvor

Sist oppdatert: 23. februar 2022