Redegjørelse

HRS-konsern har vurdert det slik at både HRS IKS og datterselskaper faller inn under åpenhetslovens virkeområde, jf. definisjon i § 3 a) av «større virksomheter» med presisering om at morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Men det har imidlertid pågått en lengre avklaringsrunde mellom vår arbeidsgiverorganisasjon Samfunnsbedriftene angående hvorvidt offentlige selskaper, herunder interkommunale selskaper (HRS IKS), faktisk skal inkluderes eller ikke, dette på bakgrunn av uklarheter mellom selve lovteksten sett i sammenheng med enkelte uttalelser i lovens forarbeider. Siden dialogen rundt dette har pågått i over ett år, men «endelig» konklusjon fra departementet først kom pr. 31. mars i år, så har HRS inntil da vært nødt til å avvente hvordan vi skal innrette oss i forhold åpenhetslovens krav.

Vår redegjørelse for 2022, som i henhold til loven skal publiseres innen 30. juni, vil derfor ikke inneholde noe mer enn forklaringen angitt overfor, supplert med at konsernstyret pr. 14. juni har vedtatt en overordnet felles konsernpolicy om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet med risikobaserte aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og samarbeidspartnere er et pågående arbeid som først vil kunne redegjøres for nærmere pr. neste års rapporteringsfrist.

Konsernpolicy