HRS har ansvaret for avfallet som produseres hjemme hos deg som innbygger i privat husholdning fra alle våre 8 eierkommunene. Servicetilbudet til innbyggerne i våre kommuner er helt likt.

Det er kommunene selv som beregner avfallsgebyret, unntatt for Narvik kommune hvor det er HRS som gjør det på vegne av kommunen.

Renovasjonsgebyret er forskjellig i alle våre kommuner. Det som er felles er at alle registrerte eiendommer, hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene, skal delta renovasjonsordningen og betale årlig gebyr.

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret.

Det som dekkes av renovasjonsgebyret er blant annet:

  • Innsamling/henting av avfallet hjemme hos deg
  • Innsamling fra returpunktene
  • Drift av miljøstasjoner
  • Vederlagsfri levering av grovavfall med HRS-kortet
  • Mottak og behandling av farlig avfall (gratis å levere til miljøstasjon)
  • Sortering og behandling av avfallet internt hos oss
  • Transport av avfallet til gjenvinning
  • Sluttbehandling av avfallet

Selvkost

Renovasjonsgebyret beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. Du betaler derfor for det renovasjonen koster, ikke mer – og ikke mindre. Verken kommunene eller HRS skal tjene penger på gebyret.

HRS har som mål at de lovpålagte tjenestene til selvkost skal driftes effektivt og sikre et forsvarlig gebyrnivå.

HRS-kort for levering av grovavfall

Inkludert i renovasjonsavgiften er levering av grovavfall med bruk av HRS-kortet. Hvor stor mengde som kan leveres er litt forskjellig ut fra hvilken kommune du bor i. Mer info under miljøstasjon.

Alle private som betaler renovasjonsavgift har fått tilsendt HRS kortet og skal du benytte deg av den vederlagsfrie leveringen må du ha med HRS-kortet når du skal levere.

Dersom du leier leilighet må du høre med utleier om du får tilgang til HRS-kort. Har du flyttet inn i et nyopprettet borettslag, er det leder av borettslaget som får tilsendt kortene.

HRS-kortene følger eiendom og ikke person. Dersom du flytter, skal HRS-kort ligge igjen i din gamle bolig. Nytt kort skal ligge igjen fra forrige eier. Flytter du inn i et helt nytt bygg, kan du ta kontakt med oss og få tilsendt kort.

Har du glemt HRS kortet eller oppbrukt kvote koster det kr 625,- pr kubikk.
Har du mistet HRS-kort er det en kostnad på kr 313,- for å få nytt kort 
For å få så skrevet ut nytt HRS-kort, må du ta kontakt med vår administrasjon i Narvik.