Organisering

Selskapsavtale

Klikk på bildet for å åpne selskapsavtalen for HRS IKS
Klikk på bildet for å åpne nedlastbar PDF av selskapsavtalen.

For interkommunale selskaper skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale, jf. IKS-loven § 4.

Gjeldede versjon av selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS er vedtatt i representantskapet for HRS IKS 27. november 2019. Det er foretatt oppdateringer i § 2 (angivelse av navn på deltakerne) og § 8 nr. 1 (eierandeler/ansvarsandeler) som følge av kommunereformen, og de virkningene sammenslåingsprosessene og nye kommuner/kommunenavn, vil ha på eierskapet for HRS IKS med virkning fra 1. januar 2020. Antall eierkommuner er fra og med dette tidspunktet redusert til 8. Endringsforslagene i selskapsavtalen er for tiden ute til godkjenningsvedtak hos eierkommunene.  

Link: Her kan du lese selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS

Representantskap

Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapets medlemmer oppnevnes av de enkelte eieres kommunestyrer. Alle eierkommuner velger en fast representant og en vararepresentant for en periode av fire år som sammenfaller med kommunevalgperioden. Representantene avgir stemmer etter sin deltakerandel.

Dette er representantskapet for perioden 2019 – 2023

Representantskapets leder er Terje Bartholsen.
Nestleder er Hege M. Rollmoen.

Kommune Harstad Narvik Evenes Gratangen Ibestad Kvæfjord Lavangen Tjeldsund
Medlemmer Edvin Eriksen Per Kristian Arntzen Terje Bartholsen Anita Karlsen Hugo Gunnar Olsen Kåre Bakken Hege M. Rollmoen Hugo Heimgård

Konsernstyret

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret i selskapet skal ha 8 faste medlemmer. Det skal være tilsvarende antall varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen og maksimalt for tre perioder.
Styrets sammensetning skal være slik: Harstad kommune: 2 medlemmer, Narvik kommune: 2 medlemmer, øvrige deltakerkommuner: 3 medlemmer, ansatte i selskapet: 1 medlem

Styrets leder er Paul Rosenmeyer. Styrets nestleder er Kjersti Karijord Smørvik.

HRS IKS   Kommune
Paul Rosenmeyer styreleder Narvik
Kjersti Karijord Smørvik nestleder Harstad
Linda Lockert Dybwad medlem Narvik
Frank Eilertsen medlem Harstad
Birgitte Rørvik Bruun medlem Evenes
Vibeke Aspdal medlem Ibestad
Pål Johansen medlem Skånland
Stein Nyrud HRS ansatterepresentant, HRS
Eirik Johansen HRS Adm.dir, HRS

Valgkomité

Valgkomiteen består av:

Valgkomiteen  
Trude Hagland leder
Bjørnar Evenrud  
Barbro Hætta  

Konsernledelsen

Eirik Johansen er administrerende direktør for HRS IKS.

Konsernledelsen  
Eirik Johansen administrerende direktør
Sven Rindstad økonomisjef
Andreas Stellander administrasjonssjef
Line Dalhaug daglig leder, HRS Husholdning AS
Svein Kr. Olsen daglig leder, HRS Miljø AS
Rune Rasmussen daglig leder, HRS Metallco AS
André Christensen Markedssjef

Styrene til datterselskapene

HRS Husholdning AS  
Eirik Johansen styreleder
Linda Solheim Martinsen medlem
Mikael af Ekenstam medlem
Eva Ottesen medlem
HRS Miljø As  
Eirik Johansen styreleder
Edel Storelvmo medlem
Trond Bottolfsen medlem
Ståle Nilsen medlem
HRS Metallco AS  
Eirik Johansen styreleder
Laurie Feinberg nestleder
Arne Hugo Eide medlem
André Christensen medlem

 

Sist oppdatert: 12. april 2021