Organisering

Selskapsavtale

Klikk på bildet for å åpne selskapsavtalen for HRS IKS
Klikk på bildet for å åpne nedlastbar PDF av selskapsavtalen.

For interkommunale selskaper skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale, jf. IKS-loven § 4.

Gjeldende versjon av selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS er vedtatt i representantskapet for HRS IKS 30. mai 2018 og endelig godkjent av våre eierkommunene som følger.

Link: Her kan du lese selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS

Representantskap

Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapets medlemmer oppnevnes av de enkelte eieres kommunestyrer. Alle eierkommuner velger en fast representant og en vararepresentant for en periode av fire år som sammenfaller med kommunevalgperioden. Representantene avgir stemmer etter sin deltakerandel.

Dette er representantskapet for perioden 2015 – 2019:
– til og med 2019 har bykommunene to medlemmer og to varamedlemmer.

Representantskapets leder er Liv Kristin Johansen.

KommuneHarstadNarvikBallangenEvenesGratangenIbestadKvæfjordLavangenSkånland TjeldsundTysfjord
MedlemmerFrank Eilertsen
Randi Nilsen
Bjørnar Evenrund
Trygve Sandvik
Hermod AmundsenTerje BartholsenEva H. OttesenHugo Gunnar Olsen Kåre Bakken Hege M. Rollmoen Odd Are Hansen Liv Kristin JohansenØystein Eide

Konsernstyret

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret i selskapet skal ha 8 faste medlemmer. Det skal være tilsvarende antall varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen og maksimalt for tre perioder.
Styrets sammensetning skal være slik: Harstad kommune: 2 medlemmer, Narvik kommune: 2 medlemmer, øvrige deltakerkommuner: 3 medlemmer, ansatte i selskapet: 1 medlem

Styrets leder er Halvar Hansen. Styrets nestleder er Paul Rosenmeyer.

HRS IKSKommune
Halvar HansenstyrelederHarstad
Paul RosenmeyernestlederNarvik
Aud LjunggrenmedlemNarvik
Kjersti Karijord SmørvikmedlemHarstad
Birgitte Rørvik BruunmedlemEvenes
Vibeke AspdalmedlemIbestad
Pål JohansenmedlemSkånland
Eirik JohansenHRSAdm.dir, HRS
Finn-Erik JohansenHRSansatterepresentant, HRS

Valgkomité

Valgkomiteen består av:

Valgkomiteen
Trude Haglandleder
Jarle Teigen
Barbro Hætta

Konsernledelsen

Eirik Johansen er administrerende direktør for HRS IKS.

Konsernledelsen
Eirik Johansenadministrerende direktør
Sven Rindstadøkonomisjef
Andreas Stellanderadministrasjonssjef
Line Dalhaugdaglig leder, HRS Husholdning AS
Svein Kr. Olsenkonstituert daglig leder, HRS Miljø AS
Svein-Roar Myklevolddaglig leder, HRS Metallco AS

Styrene til datterselskapene

HRS Husholdning AS
Eirik Johansenstyreleder
Rolf Bendiksenmedlem
Mikael af Ekenstammedlem
Eva Ottesenmedlem
HRS Miljø As
Eirik Johansenstyreleder
Are Lorentsenmedlem
Edel Storelvmomedlem
Roger Moemedlem
Ståle Nilsenmedlem
Roy Olsen ansatterepresentant
Tone C. Hansenobservatør (ansatte)
HRS Metallco AS
Eirik Johansenstyreleder
Laurie Feinbergnestleder
Arne Hugo Eidemedlem
medlem

Sist oppdatert: 20. november 2019