Selskapsavtale

Klikk på bildet for å åpne nedlastbar PDF av selskapsavtalen.

For interkommunale selskaper skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale, jf. IKS-loven § 4.

Gjeldende versjon av selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS er vedtatt i representantskapet for HRS IKS 27. november 2019. Det er foretatt oppdateringer i § 2 (angivelse av navn på deltakerne) og § 8 nr. 1 (eierandeler/ansvarsandeler) som følge av kommunereformen, og de virkningene sammenslåingsprosessene og nye kommuner/kommunenavn, vil ha på eierskapet for HRS IKS med virkning fra 1. januar 2020. Antall eierkommuner er fra og med dette tidspunktet redusert til 8. 

Link: Her kan du lese selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS

Representantskap

Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapets medlemmer oppnevnes av de enkelte eieres kommunestyrer. Alle eierkommuner velger en fast representant og en vararepresentant for en periode av fire år som sammenfaller med kommunevalgperioden. Representantene avgir stemmer etter sin deltakerandel.

Dette er representantskapet for perioden 2023 – 2027.

Representantskapets leder er Terje Bartholsen (gjenvalgt for perioden 2024-2026).
Nestleder er Hege B. Rollmoen (gjenvalgt for perioden 2024-2026). 

KommuneMedlemmer
HarstadTrond Viggo Opdal
Narvik Rune Østergren 
EvenesTerje Bartholsen
GratangenAnita Karlsen
IbestadRaymond Johansen
KvæfjordKåre Bakken
LavangenHege B. Rollmoen
TjeldsundHugo Heimgård

Konsernstyret

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret i selskapet skal ha 8 faste medlemmer. Det skal være tilsvarende antall varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen og maksimalt for tre perioder.
Styrets sammensetning skal være slik: Harstad kommune: 2 medlemmer, Narvik kommune: 2 medlemmer, øvrige deltakerkommuner: 3 medlemmer, ansatte i selskapet: 1 medlem

Styrets leder er Paul Rosenmeyer. Styrets nestleder er Kjersti Karijord Smørvik.

HRS IKS Kommune
Paul RosenmeyerStyrelederNarvik
Kjersti Karijord SmørvikNestlederHarstad
Linda Lockert DybwadMedlemNarvik
Frank EilertsenMedlemHarstad
Birgitte Rørvik BruunMedlemEvenes
Karoline GabrielsenMedlemKvæfjord
Pål JohansenMedlemTjeldsund
Stein NyrudHRSAnsatterepresentant, HRS
Eirik JohansenHRSAdm.dir, HRS

Valgkomité

Valgkomiteen består av:

Valgkomiteen 
Trude HaglandLeder
Bjørnar Evenrud 
Trond Henningsen 

Konsernledelsen

Eirik Johansen er administrerende direktør for HRS IKS.

Konsernledelsen 
Eirik JohansenAdministrerende direktør
Sven RindstadØkonomisjef
Andreas StellanderAdministrasjonssjef
Tore NysæterDaglig leder, HRS Husholdning AS
Rune RasmussenDaglig leder, HRS Metallco AS
Lise Janita HansenDaglig leder, HRS Miljø AS
Line DalhaugMiljø- og utviklingssjef
Tonje ThuneKommunikasjonssjef

Styrene til datterselskapene

HRS Husholdning AS 
Eirik JohansenStyreleder
Andreas StellanderMedlem
Line DalhaugMedlem
Sven RindstadVara
HRS Miljø As 
Eirik JohansenStyreleder
Andreas StellanderMedlem
Rune RasmussenMedlem
Sven RindstadVara
HRS Metallco AS 
Eirik JohansenStyreleder
Laurie FeinbergNestleder