Representantskapsmøte nr. 1/24 i Hålogaland Ressursselskap IKS finner sted fredag 31. mai, i Harstad.

Dato: 31.05.2024

Sted: Quality Hotel Harstad

Tidspunkt: 12.00-15.00

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  3. Orienteringer ved styrets leder og administrerende direktør
  4. Selvkostregnskap 2023 med regulering/oppgjør
  5. Fastsettelse av årsberetning og årsregnskap 2023
  6. Fastsettelse av revisors honorar
  7. Overføring av aksjer i Rå Biopark fra HRS IKS til HRS Bioressurs AS
  8. Endring av selskapsavtalen
  9. Praktisering av eiermøter – innspill fra konsernstyret til eierkommunenes behandling av ny felles eierskapsstrategi
  10. Valg

Protokoll

Protokollen blir publisert i etterkant av møtet.