– Dette er en milepæl for nordnorsk næringsliv. Samarbeidet mellom oss og Barents NaturGass er ikke bare en langsiktig avtale om salg og distribusjon av biogassen som vi skal produsere, men også et enormt viktig bidrag til det grønne skifte i nord.

– Avtalen med Barents NaturGass er en bekreftelse på at Rå Biopark er et godt prosjekt og at man nå er veldig nær realisering av et stort fornybart energieventyr, sier daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå Biopark.

Paradigmeskifte

Han får støtte fra salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents NaturGass, som er meget godt fornøyd med at de i framtiden også kan tilby kundene et produkt som er hundre prosent klimanøytralt i tillegg til fossil naturgass.

  – For oss i Barents NaturGass vil dette bety et paradigmeskifte der vi får inn biogass i produktmiksen vår. For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det. Derfor er det ekstremt viktig for oss å være en del av dette spennende industriprosjektet i nord.

Fyllestasjoner

Barents NaturGass sender årlig ut 2000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. Selskapet leverer energi til 5000 arbeidsplasser inkludert flere fergesamband. I avtalen med Rå Biopark skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner i Nord-Norge.

  – Det er aktuelt å etablere fyllestasjoner på alle knutepunkter i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette dialog med kunder og aktører som er interessert i å ha en fyllestasjon i nærheten, sier Iversen.

Utnytter energien

Eierne i Rå Biopark er alle avfallsselskaper som har et klart mål om å bidra til en langt bedre energiutnyttelse av matavfall og slam enn å lage kompostjord. Gjennom lukkede systemer skal Rå Biopark produsere flytende biogass som tilsvarer mer enn 5 millioner liter diesel i året.

– Det er egentlig helt fantastisk at vi kan forsyne markedet med en gass fra en kilde som er fornybar. Det klimanøytrale drivstoffet vi produserer vil både avlaste et anstrengt energimarked og være et viktig bidrag i fremtidens energimiks, sier Daae Rasmussen.

Rå Biopark, som skal produsere biogass tilsvarende 5 millioner liter diesel av blant annet matavfall, har inngått intensjonsavtale om salg og distribusjon med Barents NaturGass til en verdi av 1,2 milliarder kroner.

Fra venstre Simon Ford (Teknisk sjef, Rå Biopark), Stig Ove Hjelmevoll (Kvalitetsleder, Barents NaturGass), Mikael Rikstad Iversen (Salgssjef, Barents NaturGass), Sigve Daae Rasmussen (Daglig leder, Rå Biopark) og Frank Tony Arnesen (Driftsdirektør, Barents NaturGass)

Stor interesse

Avtalen mellom Barents NaturGass og Rå Biopark har en varighet på ti år med opsjoner på forlengelse. Rammen er på rundt 1,2 milliarder kroner. Barents NaturGass vil omsette all biogass som skal produseres i Skibotn.

  – Eierne vil konsentrere seg om god behandling av avfallet og har vedtatt at salg og distribusjon skal settes ut til de som jobber med det til daglig. Det er mange som er interessert i biogassen. Vi kunne solgt hele vår produksjon i det europeiske markedet, men Rå Biopark er et nordnorsk industriprosjekt og eierne har også bestemt at gassen skal brukes i Nord-Norge for å utvikle landsdelen.

  – Derfor er vi veldig fornøyd med at vi nå kan skrive under avtale med Barents NaturGass. At vi har inngått et partnerskap på salg og distribusjon tar ikke bare ned usikkerheten i prosjektet, men tilfører oss også viktig kompetanse på gass. Nå er vi et langt steg nærmere realisering av bioparken i Skibotn. Endelig investeringsbeslutning tas på senhøsten, sier Daae Rasmussen.

Fakta

Rå Biopark 

Rå Biopark er det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge. Bak etableringen står de seks avfallsselskapene Hålogaland Ressursselskap IKS (33,40 %), Remiks Miljøpark AS (33,40 %), Reno Vest IKS (14,20 %) Avfallsservice AS (12,00 %) Lofoten Avfallsselskap IKS (5,00 %) og Finnmark Ressursselskap (2,00 %).

Over 60.000 tonn med organisk avfall (matavfall, slam, fiskeavfall mm) fra husholdninger og næringsliv fra 41 kommuner skal omgjøres til rundt fem millioner liter biogass i en ny fabrikk i Skibotn.

Kostnadsrammen på hele prosjektet var opprinnelig på 300 millioner, men er blitt betydelig høyere hovedsakelig på grunn av svekket kronekurs/valuta.
Enova har støttet fabrikken med 39 millioner kroner, etablering av fyllestasjoner med 14,4 millioner og innkjøp av 16 biler med et samlet beløp på vel 3 millioner kroner. I tillegg til biogass vil det også bli produsert verdifulle biprodukter som biokull og bio-CO2.

 

Barents NaturGass

Barents NaturGass er et energiselskap med hovedkontor i Hammerfest. Selskapet leverer gass som energiløsning til industribedrifter, skip og kjøretøy i hele Nord-Norge. Gassen leveres på vei ved hjelp av spesialbygde semi-tilhengere eller containere.

Barents NaturGass leverer ca 2500 lass med flytende NaturGass årlig, som inntil 5000 arbeidsplasser på Nordkalotten er avhengig av. Avtalen med Rå Biopark befester Barents NaturGass posisjon som Nord-Norges ledende distributør av gass, og viser selskapets forpliktelse til å ta del i det grønne skiftet som leverandør av klimanøytral energi.

 

Biogass og naturgass

Biogass og naturgass er begreper for energigassen metan (CH4). Gassen brennes i motorer eller gasskjeler for å skape varme og energi. Ettersom naturgass og biogass er det samme molekylet kan bedrifter som benytter naturgass i dag gå over til biogass uten å gjøre investeringer i nytt utstyr.

Naturgass utvinnes fra gassfelter som eksempelvis Snøhvit feltet i Barentshavet. For å transportere Naturgass over lange avstander kjøles den ned til -162 c og flytende form (LNG). Energiinnholdet per m3 LNG tilsvarer 600 m3 gass. Naturgass brukes i dag i industrien, skipsfart og veitransport og erstatter for det meste fyringsolje/diesel som energikilde. Klimabesparelsen i forhold til fyringsolje er ca 25% lavere CO2 utslipp og nær 100% reduksjon i NOx og svovelutslipp.

Biogass er gass som lages av biorest-materialer som eksempelvis matavfall, biologisk industriavfall, kloakk og husdyrmøkk og reststoff fra landbruket. Biogass skaper energi fra avfall som ellers ville gått til spille og regnes som en fornybar ressurs. Biogass er en viktig del av en sirkulær ressurshåndtering og den sirkulære økonomien. Biogass som kjøles ned til flytende form på -162 c kalles flytende biogass eller LBG. Biogass kan erstatte diesel i lastebiler og båter og fyringsolje i industrien.