Presisering vedrørende levering av grovavfall

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det i Harstad og Narvik innført en ny ordning for levering av grovavfall fra husholdningene. Grovavfallsløsningen ble innført delvis av forenklingshensyn og delvis som følge av at alle HRS-kommunene skal ha mest mulig like tjenesteløsninger.

Les mer om endringene ved HRS-kortet på denne linken: Endringer HRS-kort

Offentlig renovasjon utføres til selvkost. Det betyr at gebyrgrunnlaget baserer seg på reelle driftskostnader og mottatte avfallsmengder. I løpet av det første driftsåret med ny grovavfallsløsning har det kommet inn noe mer avfall enn hva som opprinnelig var forventet. HRS har også erfart at vilkårene og mottakskontrollen burde vært strengere, for å redusere eller forhindre muligheter for at næringskunder feilaktig leverer næringsavfall ved bruk av private HRS-kort. Det er ikke tillatt og HRS er forpliktet til å påse at regelverket overholdes og etterleves.

HRS har på bakgrunn av en foreløpig evaluering derfor besluttet at det skal iverksettes flere ulike kontrolltiltak for å sikre at ordningen fungerer mest mulig optimalt og slik den opprinnelig var tiltenkt. Hovedsakelig vil HRS fokusere på bedre informasjon og bedre veiledning, men det er også innført innskjerpelser som gjør at våre kundeveiledere enklere skal kunne henvise næringskunder dit disse skal levere, for å unngå misbruk av ordningen.

Forurensningsloven har klare definerte skiller mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Likevel kan det tenkes å oppstå enkelte gråsoner og grensetilfeller, «søppeltaxi» i ulike varianter er en slik situasjon som kan skape misforståelser.

Dersom det foretas rene transport- og frakttjenester skjer det ikke nødvendigvis en overføring av eiendomsretten til avfallet og dermed heller ingen omklassifisering fra husholdningsavfall til næringsavfall. Som det nevnes i avisinnlegget så kan det være flere gode grunner til at noen innbyggere ikke selv kan eller ønsker å levere grovavfall selv. Etter vår erfaring skjer dette likevel i veldig begrenset omfang.

Men når avfallet bringes til kommunalt mottak av andre enn huseier, er det i praksis vanskelig å fastslå hvordan avfallet skal defineres. Myndighetene har tolket regelverket slik at avfall som oppstår som følge av håndverkervirksomhet i en privat husholdning, og hvor håndverkeren/firmaet leverer avfallet til avfallsmottaket, vil være å betrakte som næringsavfall. Dette selv om avfallet ville vært husholdningsavfall dersom husholdningskunden hadde levert selv. Det er hensynet til kontroll som taler for en slik løsning, nettopp fordi det vil være svært vanskelig for kommunene (HRS) å effektivt kontrollere hvorvidt avfall som leveres fra næringskunder har sitt opphav fra en husholdning eller fra en virksomhet. Flere avfallsselskaper praktiserer derfor rutiner som enten krever at avfallseier selv personlig er med i bilen og legitimerer seg, eller at det foreligger en skriftlig bekreftelse (transporterklæring) som dokumenterer at avfallet faktisk kommer fra en bestemt husholdning.

HRS har i anledning de varslede endringene også utarbeidet et dokumentasjonsskjema som kan benyttes til slike formål. Skjemaet er nå tilgjengelig på våre nettsider. Det betyr at «søppeltaxier» fremdeles vil kunne utføre transporttjenester, men på bestemte vilkår, som sikrer bedre kontroll med at grovavfallet i art og mengde faktisk er husholdningsavfall. Typisk næringsvirksomhet skal uansett holdes helt utenom HRS-kortet.

Link: Skal du levere grovavfall på vegne av en privatperson me du som næring skal levere på vegne av en privatperson med HRS-kort

For innbyggerne er det viktig at den kollektive husholdningsrenovasjonen, inkl. grovavfall, ikke blir dyrere enn den reelt sett skal være. Det er forklaringen på at HRS fra og med 1. januar 2019 altså ser seg nødt til å regulere hvem og hva som skal leveres på en tydeligere måte. Det ville vært kritikkverdig om HRS ikke gikk ut med de nye presiseringene.

Med vennlig hilsen ledelsen for HRS.

Sist oppdatert: 17. september 2019