Hytte- og fritidsrenovasjon på Herjangsfjellet

I henhold til forurensingsloven er kommunen lovpålagt å ha en renovasjonsordning for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall. Dette inkluderer også hytte- og fritidseiendommer. Alle som eier en hytte eller fritidsbolig skal derfor ha et tilbud om renovasjonsordning, og må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kommunens kostander.

 

Nytt returpunkt på Herjangsfjellet

HRS har nylig etablert et felles returpunkt for hytte- og fritidsboliger på Herjangsfjellet som nå er klart til bruk. Alle som er registrert med hytte eller fritidsbolig i dette området vil dermed motta renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsrenovasjon fra 1.3.2023.

 

Priser

Prisen for fritidsrenovasjon med levering til fellespunkter ligger på kr 1.500,- (ink moms) pr år. Dette inkluderer:

  • Levering av husholdningsavfall til felles returpunkt
  • Levering av 2m3 grovavfall til en av våre miljøstasjoner

Renovasjonsgebyret følger eiendom, og ordningen er ikke valgfri. Så lenge boligen gir anledning til hvile og matstell omfattes den av den lovpålagte renovasjonsordningen. Det kan kun søkes fritak fra ordningen dersom eiendommen er ubeboelig.

 

Plassering

Returpunktet er plassert ved avkjøringen til Trollhøgda.

 

Hva skal sorteres?

På dette returpunktet sorteres matavfall, papir og drikkekartong, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

 

  • Matavfall kastes i knytte bioposer
  • Emballasje av glass og metall/hermetikk kastes rett i dunk uten plastpose
  • Papir og drikkekartong kastes rett i dunk uten plastpose. (Obs! Ikke bølgepapp. Bølgepapp leveres gratis til miljøstasjonen)
  • Plastemballasje kastes i knytte plastposer
  • Restavfall kastes i knytte plastposer

 

Poser til matavfall kan hentes hos Esso Bjerkvik.

 

Unngå forsøpling

Det skal ikke under noen omstendigheter hensettes avfall ved de oppsatte hytterenovasjonspunktene, der husholdningsavfallet leveres. Alt av grovavfall; det vil si ombruksvarer, farlig avfall, elektrisk avfall, hageavfall, bygg- og rivningsavfall, jernskrap, møbler og større gjenstander skal sorteres og leveres på en av våre miljøstasjoner. Avfall som settes ved siden av dunker eller containere på returpunktet forårsaker forsøpling og masse merarbeid. Fugler, vær og vind sprer også dette avfallet utover, hvilket betyr at miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing. Forsøpling på returpunkter kan føre til anmeldelse.

Hvordan levere grovavfall?

Alle hytte- og fritidsabonnenter som betaler renovasjonsgebyr har levering av 2m3 grovavfall inkludert i renovasjonsgebyret, pr kalenderår. For å levere grovavfall på en av våre miljøstasjoner er du imidlertid nødt til å identifisere at du har betalt renovasjonsavgiften. Dette gjør du ved å laste ned appen MiljøID.

Last ned fra Google play

Last ned fra Appstore

Det er den som får tilsendt det kommunale renovasjonsgebyret/er registrert som eier av eiendommen som må laste ned appen.

 

 

Sist oppdatert: 19. januar 2023