Avfallsressurser og bærekraft

FNs bærekraftmål

FN har utviklet bærekraftmål. Dette er en felles arbeidsplan for hvordan vi skal kunne utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimendringene innen 2030.

Les mer om FNs bærekraftsmål på denne linken.

HRS er med på å bidra på fokus på flere av målene gjennom små og store prosjekter. Men i hverdagen er det særlig er mål nummer 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, vi jobber med. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig.

Les mer om Jordas overforbruksdag 2019 (Link til NRK)
Les mer om Earth Overshoot day

Målet er at vi innen 2030 skal kunne oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursene. Vi skal halvere andel matsvinn per innbygger på verdensbasis. Vi skal også redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

Dette er noe vi i HRS jobber mot med tanke på mer sortering, sende mer til gjenvinning. Oppfordre til gjenbruk og tipse om gode måter til å unngå matsvinn.

Avfallspyramiden

I avfallsbransjen bruker vi ofte avfallspyramiden som eksempel når vi snakker om avfall.

Pyramiden leses fra øverst til nederst. Og målet med pyramiden (og tankegangen) er at alt avfall skal behandles så nært øverst på pyramiden som mulig. Og kan leses på denne måten:

  • Trenger jeg en ny?
  • Må jeg kaste eller kjøpe helt nytt? Selv om jeg ikke har behov for dette, er det kanskje andre som ser nytten i det. Kanskje jeg også kan finne noe som andre ikke lengre ser nytten i?
  • Jeg sorterer avfallet mitt. Det avfallet jeg har, kan gjenvinnes og bli råstoffer for nye produkter.
  • Det resterende avfallet jeg har som ikke kan gjenvinnes, kastes og blir brent. Varmen fra avfallsanlegget går til å skape vannboren varme for innbyggere. Ved energigjenvinning/brenning er ressursene borte og vi må utvinne nye ressurser fra jorda.
  • Avfallet mitt kan ikke ombrukes, gjenvinnes til nye produkter eller brennes. Det legges på deponi. Nye ressurser må hentes ut fra jorda.

Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi vil ressurser utnyttes slik at de gir høyest mulig verdi og nytte så lenge som mulig.
Illustrasjon: faksimile regjerning.no

De siste årene er sirkulær økonomi blitt et tema hos mange. Selv om det høres vanskelig ut, er sirkulær økonomi egentlig bare en måte å tenke økonomi på resirkulering.

Igjen ser vi til FNs bærekraftmål og delmål nr 12, som er et ansvarlig forbruk og produksjon. Grunnen for at sirkulær økonomi er et tema er fordi vi er i en omstillingsprosess hvor:
– forbrukere tenker mer gjenbruk og kjøper/selger ofte brukte produkter til hverandre. Når man kjøper nytt, er det stadig flere forbrukere som forventer at produsentene leverer bærekraftige produkter.
– mange produsenter må legge om sin produksjon av produkter til en mer bærekraftig produksjon og levere produkter som er mer miljøvennlige. Eksempler er å gjøre selve produksjonen mer miljøvennlig, eller lage produkter av gjenvunnet materiale eller liknende.
– politikere må legge til rette for og sette strengere krav for sirkulær økonomi.

Kildesortering

Fra høsten 2019 og våren 2020 innfører vi en ny avfallsløsning for våre innbyggere. Tidligere har vi hatt en tredelt kildesortering, hvor man sorterer matavfall og restavfall hjemme. Glass- og metallemballasje, papir og drikkekartonger har innbyggerne måtte levere på returpunkter som er satt strategisk ut i alle våre kommuner. Resterende avfall har innbyggerne måtte sortere og avlevere på sitt nærmeste kundetorg/miljøstasjon.

I den nye avfallsløsning skal alle innbyggere sortere matavfall, glass- og metallemballasje, papir, plastemballasje og restavfall hjemme. Dette sorteres i dunker som henter av HRS. Returpunktene vil fases ut og resterende avfall må sorteres og leveres til næremeste kundetorg/miljøstasjon.

Les mer om kildesortering til husholdning på denne linken: Kildesortering
Les mer om den nye avfallsordningen på denne linken: Ny avfallsløsning

Sist oppdatert: 17. september 2019