Avfallspolitikk og myndighetskrav

Avfallspolitikk og myndighetskrav

Over flere år, og gjennom hele HRS sin levetid, har avfall gått fra å opprinnelig være et rent forurensningstema og negativ problemstilling, til å være en bransje i stadig vekst som bidrar med løsninger, innovasjon og arbeidsplasser. Avfall representerer ressurser, som angitt i vårt selskapnavn. Hålogaland Ressursselskap håndterer viktige avfallsressurser for HRS-regionen og andre kunder. Avfall kan gjenbrukes og utnyttes som nye viktige fremtidige råvarer eller som energigjenvinning i form av miljøvennlige energi- og varmekilder. Det er nå langt oftere snakk om nødvendigheten av avfallsforebygging, redusert vekst i avfallsmengder, og mer bruk av materialgjenvinning for å begrense klimamessige utfordringer og uttak av jomfruelige/primære ressurser. For metaller så snakker vi egentlig ikke om avfall, men om et evig kretsløp av bruk og resirkulering. Trenden fremover peker mot at bransjen vil være en enda viktigere aktør for å ta godt vare på det vi allerede har og for å bidra til en mer bærekraftig sirkulær økonomisk utvikling.

Avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Stortingsmelding 45 (2016 – 2017) – Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi. Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning. Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.
Les mer: Stortingsmelding: Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt.

EU vedtok i 2018 en ny avfallspolitikk og oppdaterte dermed det viktigste rammeverket for regulering av avfallsbransjen. EUs politikk for sirkulær økonomi og nye avfallsdirektiver medfører at Norge som EØS-land er bundet til å følge EU-regelverk på miljøsiden. Regelverket forplikter oss til å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet til 65 prosent i 2035, med en trinnvis opptrapping fra 55 % i 2025 og 60 % i 2030. Fra før er medlemslandene forpliktet til å oppnå 50 % materialgjenvinning i 2020.

1. oktober 2018 fremmet Miljødirektoratet, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, et høringsutkast og konsekvensutredning vedrørende forslag til ny forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall.
Les mer: Forslag til forskriftsregulering av krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Nytt avfallsregelverk i EU krever 65 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet i 2035. Kravene er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men direktoratet har lagt til grunn at det vil skje og at de derfor vil bli bindende for Norge.

For at Norge skal nå forpliktelsene i EU-regelverket, ser myndighetene behov for å innføre flere målrettede virkemidler som omfatter forskjellige avfallsfraksjoner. Forskriften er beregnet å føre til at andelen husholdningsavfall og lignende næringsavfall som leveres til materialgjenvinning øker fra 38 prosent i dag til 45 prosent i 2035, og er derfor et nødvendig første skritt for å sikre at Norge skal nå de vedtatte, bindende EU-målene. Det vil senere kunne bli nødvendig med ytterligere krav til utsortering av flere avfallstyper.

Merkostnadene som følge av forskriften er høye, og er særlig knyttet til kommunikasjonstiltak som skal sikre at husholdninger, virksomheter og organisasjoner kildesorterer mer avfall. En annen betydelig kostnadsdriver er etablering og optimalisering av nye innsamlingsløsninger. Direktoratet har foreslått å gi aktørene tid frem til 2023 til å gjøre nødvendige tilpasninger. Kommunene vil få konkrete krav om gradvis måloppnåelse innen 2020, 2030 og 2035 for henholdsvis plast og biologisk avfall (70 % i 2035), mens næringslivet kun får et generelt krav om kildesortering uten at det settes krav til at en bestemt andel avfall må sorteres ut.

Regelverk

Avfall er lovregulert gjennom lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), jf. kap. 5. Med hjemmel i loven er det utgitt en egen forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) hvor reglene er angitt og presisert nærmere.

HRS forholder seg til eierkommunenes fastsatte renovasjonsforskrifter. Disse er basert på en lik mal utarbeidet av HRS på oppdrag fra eierkommunene, og danner en mest mulig likt grunnlag for tjenesteregulering på tvers av kommunegrensene. Det er imidlertid enkelte forskjeller. HRS planlegger, i samarbeid med eierkommunene, å utarbeide forslag til revidert renovasjonsforskrift i løpet av 2020.

Fylkesmannens miljøvernavdeling er forurensningsmyndighet og tilsynsmyndighet for virksomheten til HRS. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Konsesjonene og tillatelsene til HRS ligger offentlig publisert på nettsiden til Miljødirektoratet – norskeutslipp.no

Bransjetall

Avfallsbransjen tar i dag hånd om over 11 millioner tonn norsk avfall per år, sysselsetter over 8000 mennesker og har en årlig omsetning på over 22 milliarder kroner (Avfall Norge, 2017).
Les mer: Bransjeanalysen

Medlemskap

HRS IKS er medlem i bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Avfall Norge representerer hele avfalls- og gjenvinningsbransjen, både offentlige og private selskaper.

Vi er også tariffmedlem hos KS Bedrift, sammen med de fleste interkommunale avfallsselskapene. Datterselskapene i HRS er imidlertid tilknyttet MEF (Maskinentreprenørenes forbund)

HRS støttemedlem hos Hold Norge Rent. Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon er et Norge uten avfall på avveie.

HRS Miljø AS kontrollmedlem hos Grønt Punkt Norge. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. Kontrollmedlemmer bidrar til at disse vareleverandørene blir medlem. Kontrollmedlemmene sikrer både at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene de kjøper inn, og at returordningen for emballasje får et stadig større omfang.

HRS Miljø AS er medlem Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og i Norsk Lastebileier-Forbund.

Sist oppdatert: 17. september 2019