Høring: Renovasjonsforskriftene for HRS sine eierkommuner

HRS legger på vegne av eierkommunene forslag til ny felles lokal renovasjonsforskrift for alle HRS-kommunene på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til:
HRS IKS, Djupvikveien 21, 8519 Narvik, eller på epost: firmapost@hrs.no.

Høringsfristen settes til 11. desember 2019.

Spørsmål vedrørende forskriften kan rettes direkte til HRS.

Bakgrunn

HRS har ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfallet i våre 11 eierkommuner. Eierkommunene har noe forskjellig renovasjonsforskrifter i dag. Fra årsskiftet 2020 går antall eierkommuner fra 11 til 8 ved at Narvik, Ballangen og Tysfjord slår seg sammen, samt Tjeldsund og Skånland. I den forbindelse så må de nye, sammenslåtte kommunene ha felles forskrifter.

Det er i tillegg ønske om å tilpasse de til dagens begrepsbruk og lovfortolkninger, samt forenkles. Renovasjonsforskriften vil bli supplert med egne retningslinjer som er en forlengelse av forskriften og går nærmere inn på gjennomføringen av forskriftens bestemmelser.

Den nye forskriften som vi ønsker vedtatt vil avvike ganske mye fra de gjeldende forskriftene i eierkommunene i form, men mindre i faktisk innhold.

Forskriften

I de gjeldende renovasjonsforskriftene i eierkommunene er det små forskjeller, men noen kommuner har innført renovasjon for hytter og fritidshus og det er noe forskjell i forhold til hjemmekompostering.

For noen av kommunene er det nytt at forskriften også skal gjelde hytter og fritidsbebyggelse, men dette er lovpålagt. Der det er innført kommunal innsamling er det også krav om å ha et tilbud og system for innsamling av avfall fra hytter- og fritidsbebyggelse.  Det er utarbeidet en felles løsning for avfall fra hytter og fritidshus. Denne skal etableres fra 2020. I forskriften legges det også til grunn at campingvogner som står på fast oppstillingsområde omfattes av forskriften. I henhold til pbl så vil det omfatte vogner som står på fast oppstillingsplass i mer enn 3 mnd. Blant annet vil gjelde der det står spikertelt ved vognen. Campingvogner som står lagret, vil ikke omfattes. Dette blir nærmere gjennomgått i retningslinjer.

I dagens forskrift er det stadfestet at ingen, uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan samle inn husholdningsavfall. Dette er også nedfelt i forurensningsloven. Det har ikke vært praktisert i HRS og heller ikke i deg flest kommunene. I forskriften er det tatt inn som et eget kapittel. Det etableres en løsning som gjør det enkelt for private bedrifter å søke om samtykke.

Forslaget er utarbeidet med fokus på å sikre en bærekraftig avfallshåndtering hvor en søker å nå lokale og nasjonale målsettinger.

Videre prosess

Når høringsperioden er over vil HRS behandle innkomne forslag, og oversende endelig forslag til forskriftsvedtak til sluttbehandling i hvert enkelt kommunestyre.

Når forskriften er vedtatt i alle kommunene vil den bli kunngjort  i Norsk Lovtidende og gjort tilgjengelig på Lovdata.

Link: Klikk her kan du åpne og lese renovasjonsforskriften.

Sist oppdatert: 14. november 2019