Representantskapet

Representantskapet for Hålogaland Ressursselskap IKS

Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapets medlemmer oppnevnes av de enkelte eieres kommunestyrer.  Harstad og Narvik kommuner oppnevner to faste representanter og to varamenn, mens de øvrige eierkommuner velger en fast representant og en vararepresentant for en periode av fire år som sammenfaller med kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant sine medlemmer for 2 år av gangen.

Dette er representantskapet for Hålogaland Ressursselskap IKS:

Leder for perioden er: Liv Kristin Johansen, Tjeldsund komune
Nestleder for perioden er: Jim Kristiansen, Ibestad kommune

Kommune Navn Vara
Ballangen Hermod Amundsen Per Kristian Arntzen
Evenes Svein Erik Kristiansen Viveka Teras
Gratangen Eva Helene Ottesen Roy Idar Sandberg
Harstad Frank Eilertsen Astrid Nergård
Harstad Geir Erik Braathen Svein Erik Saue
Ibestad Jim Kristiansen Dag Brustind
Kvæfjord Kåre Bakken Wiggo Grønlund
Lavangen Bernardt Halvorsen Kristine Haugen
Narvik Eva Opshaug Bjørnar Evenrud
Narvik Trygve Sandvik Jan Olav Opdal
Skånland Odd Are Hansen Helene Berg Nilsen
Tjeldsund Liv Kristin Johnsen Gunnhill Andreassen
Tysfjord Øystein Eide John Gunnar Skogvoll