Hvor blir avfallet av?

Hvor blir avfallet av?

Om lag 97 % av alt avfallet vi mottar gjenvinnes.

Klikk på «pluss» tegnet for å vise eksempler på hva som skjer med avfallet ditt.

 • Matavfall

  Vi har for tiden et prøveprosjekt, hvor vi tester ut å sende matavfall til kompostering og til et biogassanlegg. Dette for å finne ut hvilken miljøvennlige løsning vil skal gå for i framtiden.
 • Brennbart avfall

  Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme i Kiruna.
 • Papir

  Alt av papiret leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir.
 • Bølgepapp

  Ved Peterson Ranheim AS blir papp gjenvunnet til emballasje, kartong etc., og noe av bølgepappen leveres til materialgjenvinning i Umeå.
 • Trevirke

  Trevirke benyttes til energigjenvinning, fortrinnsvis i Sverige, men også mindre leveranser går til energigjenvinning i Nord – Norge.
 • Jern og metaller

  Leveres HRS Metallco. Sorteres og skipes ut til videreforedling.
 • EE-avfall

  EE – avfall som brune- og hvitevarer. Transporteres det til Østbø AS sitt behandlingsanlegg i Bodø.
 • Glass

  Sorteres og knuses ved Djupvik Miljøpark. Det brukes som dreneringsmasse rund gassbrønnene i stedet for pukk.
 • Hageavfall/juletrær

  Alt av hageavfall blir fliset opp og brukes som strø i storrankekompostering av slam og til overdekking av deponi.
 • Ikke gjenvinnbart

  Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres på Djupvik. Målet er at vi skal deponere i underkant av 10 % av alle avfallstypene vi mottar på våre anlegg
 • Renas avfall

  Er den delen av EE- avfallet som er næringselektroavfall. Leveres HRS Elektroretur i Harstad.
 • Farlig avfall

  Det meste av det farlige avfallet leveres Nord Miljø AS. Der blir avfallet tatt forsvarlig hånd om og blir omlastet og sendt videre til forskjellige behandlingsanlegg. Noe går til materialgjenvinning, mens noe blir forsvarlig destruert eller lagret.
 • Næringsplast

  Plast av god kvalitet gjenvinnes til nye produkter Daymo Industrier. Det er fortrinnsvis landbruksplast og folie fra næringsliver, samt en del forsekker.
 • Drikkekartonger

  Blir materialgjenvunnet til ny emballasjekartong eller teknisk papir ved de svenske papirfabrikkene Fiskeby Board og Ørebro Kartongbruk.