Restavfall

Restavfall

Resteavfall defineres i fraksjonene usortert avfall , brennbart restavfall , ubrennbart restavfall og blandet produksjonsavfall.

Usortert avfall
Usortert avfall er avfall som går til våre behandlingsanlegg for sortering.

Brennbart restavfall
Går direkte til energigjenvinning.
Ved forbrenning gjenvinnes energien til oppvarming av boliger, instutisjoner og varmtvann.

Ubrennbart restavfall
Gips, porselen, tegl o.l. går direkte til deponi.

Blandet produksjonsavfall
Må ikke inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall inkl. PCB-vinduer, EE-avfall/kuldemøbler eller bildekk. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner. Avfallet kan inneholde større/ubrennbare gjenstander. Avfallet sorteres ved vårt behandlingsanlegg og metall, papp m.m. tas ut for materialgjenvinning. Ved behov knuses avfallet før sluttbehandling/energigjenvinning.